KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.( Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016r.) zwany dalej RODO, informuję iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Nowym Sączu , 33-300 przy ul. Nawojowskiej 159 A . Z administratorem danych można się skontaktować osobiście (w siedzibie administratora), telefonicznie pod nr tel. 18 547 59 90, poprzez adres e-mail: sds@sds.nowysacz.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora).

2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować osobiście (w siedzibie administratora), telefonicznie pod nr tel. 18 547 59 90, poprzez adres e-mail: sds@sds.nowysacz.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

       1. przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa / art. 6 ust. l lit. b, c, art. 9 ust. 2 lit. b, h, j /,
       2. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody /art. 6 ust. l lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a/

 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (art. 89 RODO).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych będą przysługiwały Państwu następujące prawa:

       1. dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji na podstawie art. 15 RODO,
       2. sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia jeśli są niekompletne,
       3. usunięcia swoich danych w trybie i na zasadach art. 17 RODO
       4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach art. 18 RODO
       5. przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych na zasadach art.20 RODO
       6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z podejrzeniem lub stwierdzeniem niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
       7. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa i jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. W pozostałych przypadkach może mieć charakter dobrowolny.

8.Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

  ul. Nawojowska 159 A

  33-300 Nowy Sącz

 • Ośrodek czynny

  od poniedziałku do piątku

  w godz. 7:00- 16:00

 • Telefon

  18 547 59 90

 • sds@sds.nowysacz.pl

  sds@sds.nowysacz.pl

  Masz pytanie? Napisz do nas

  korzystając z adresu e-mail